PRODIGY Series

PRODIGY Controller는 필요할 때 언제 어디서나 적절한 조명과 동작을 제공하는 제어 시스템을 제공합니다.

Prodigy Controller
Prodigy Controller
Prodigy 8 button module
Prodigy Series - 8-Button Module
Prodigy Combi Module
Prodigy Series - 3-Fader Module
3-fader module Prodigy
Prodigy Series - Combi Module